Polityka przetwarzania danych osobowych


Polityka przetwarzania Państwa danych osobowych
w spółce „FIRMA DENIX” sp. z o.o. sp. k. z/s w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, KRS: 0000612387

Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Wasze dane osobowe. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są zawarte poniżej. Przede wszystkim wskazujemy, że podstawowym aktem prawnym regulującym przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz ochronę Państwa praw jest - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane jako: RODO

I. Administrator danych osobowych
„FIRMA DENIX” sp. z o.o. sp. k. z/s w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, KRS: 0000612387 jest Administratorem Państwa danych osobowych.
We wszelkich sprawach odnoszących się do ochrony Państwa danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się w następujący sposób:
drogą mailową: a.jankulowska@firmadenix.com
osobiście lub pisemnie w naszej siedzibie: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strumykowa 2
W spółce wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować mailowo a.jankulowska@firmadenix.com

II. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Dane te są przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia umowy oraz wypełniania zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz z uwagi na konieczność podejmowania działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełniania obowiązków prawnych (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów sprzedaży i posprzedażowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) oferowania państwu naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy [należy podać, gdy dane zebraliśmy nie od osoby, której dotyczą – art. 14.1.d. RODO]
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne – takie jak imię i nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorców) adres zamieszkania, adres pod który mamy dostarczyć zamówione produkty jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, datę urodzenia w celu weryfikacji wieku osoby składającej zamówienie, Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku przedsiębiorców), numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu.

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
firmom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia Państwu zamówionych produktów,
podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi finansowe oraz rachunkowe, a także płacowo-kadrowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków,
podmiotom świadczące usługi związane z obsługą sprzedaży,

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz do upływu okresów związanych z obowiązkami rachunkowymi oraz sprawozdawczymi prawem przewidzianymi. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb bezpośredniego marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż nie zostanie nam zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo zgoda zostanie cofnięta, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VII. Państwa prawa:


Przysługują Państwu następujące prawa:


a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,


b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c) prawo do usunięcia danych jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Wasze dane, możecie zażądać, abyśmy je usunęli,


d) ograniczenia przetwarzania danych: możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciawu względem przetwarzania danych,


e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/powinieneś nam wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,


f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,


g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,


h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: a.jankulowska@firmadenix.com lub udaj się do naszej siedziby – ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne oraz jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

 

Inspektor danych osobowych


Anna Jankulowska

a.jankulowska@denix.com.pl